From Gargoyle to Superhero: Galio as a Pro Pick | Champion Rework
ByPaolo Bicchieri|@paoloshmaoloAug 6, 2021